TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Nhân sự
Nhân sự

1. TS. Lê Ngọc Sơn – Trưởng phòng

– Nhiệm vụ: Quản lý chung
– Email: lengocson@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 190

2. Lê Trần Nam – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình liên kết đào tạo; Phụ trách chương trình trao đổi sinh viên; Quản lý Cơ sở vật chất; Quản trị Website
– Email: letrannam@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

3. Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình liên kết đào tạo; Xử lý văn bản hành chính
– Email: nguyenthituyetnhung@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

4. Lê Thanh Nam – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình liên kết đào tạo; Phụ trách chương trình 2+2
– Email: lethanhnam@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

Đơn vị liên kết